Xử lý ô nhiễm hồ ở Uruguay

Tình trạng Ô nhiễm môi trường:

• Nước thải ao và nước thải đang xả trực tiếp vào nguồn nước cấp cho thôn làng

• Vấn đề bổ sung: vùng sâu vùng xa không có điện để thông khí

Xử lý bằng AquaClean:

• Sử dụng ACF-32, có thể khôi phục cân bằng tự nhiên trong 3 tháng

Jonathan Bernier Womens Jersey