Khó khăn khi tìm chủng vi sinh xử lý nước thải thích hợp và hiệu quả

BIO M5 – Vi sinh chuyên xử lý ni tơ (dạng lỏng)

ACF-SA – Vi sinh chuyên giảm bùn 40%

AQUACLEAN AD – Vi sinh phân hủy kị khí

AQUACLEAN ACF-SC vi sinh xử lý nước thải khó phân hủy

AQUACLEAN ACF-32 – Giảm BOD, COD, TSS

Jonathan Bernier Womens Jersey