Nhà máy xử lý rác thải phục hồi xây dựng và xây dựng bãi chôn lấp, Hoa Kỳ

Sử dụng ACF-32 & ACF-SA pha loãng và sử dụng qua giếng phun

Kết quả:

– BOD giảm 23%, COD 70%

– H2S trong nước rỉ giảm xuống mức không thể phát hiện, loại bỏ hết hẳn mùi hôi

– Giảm Amoniac 19% và Phốt pho giảm 50%

– Giảm chi phí vận chuyển để loại bỏ nước rỉ rác

Jonathan Bernier Womens Jersey