Dùng vi sinh Aquaclean phân hủy kỵ khí tại Hàn Quốc

Kết quả đạt được:

  • Giảm sử dụng chất flocculant polyme
  • Sản xuất khí mê-tan tăng 40%, sản xuất được nhiều điện hơn
  • Liều 2,5 gallon mỗi ngày
  • Lưu lượng 1.644 m3 / ngày
  • Hiệu quả phân hủy tăng từ 29,4% lên 56,1%
  • Giảm bùn thải, giảm chi phí xử lý và tiêu hủy 40%
  • Lợi ích kinh tế tổng thể là $1.000 mỗi ngày
Jonathan Bernier Womens Jersey