ACF-SA – Vi sinh chuyên giảm bùn 40%

AQUACLEAN NA – Vi sinh xử lý ni tơ cao (dạng bột)

AQUACLEAN AD – Vi sinh phân hủy kị khí

AQUACLEAN OC – Vi sinh xử lý mùi hôi

ACF-SC-MARINE – Xử lý nước thải có độ mặn

AQUACLEAN ACF-SC vi sinh xử lý nước thải khó phân hủy

AQUACLEAN ACF-32 – Giảm BOD, COD, TSS

Jonathan Bernier Womens Jersey